Politika kvality

OZEX Control System, s.r.o.

Politika systému manažérstva kvality

Dôveru zákazníka, ako podmienku dlhodobého úspechu je možné získať kvalitnými produktami a službami.

Prioritným cieľom spol. OZEX Control System, s.r.o. je zameranie sa na zákazníka. Činnosť spoločnosti je závislá od našich zákazníkov a preto sa neustále snažíme pochopiť ich súčastné i budúce potreby a uspokojujeme požiadavky zákazníkov so snahou prevýšiť alebo prekonať ich očakávania. Chceme zvyšovať kvalitu našich produktov a služieb, plniť potreby súčasných i budúcich zákazníkov. Spokojný zákazník je zárukou pre prosperitu našej spoločnosti.

Politika systému manažérstva kvality je nástroj stratégie spoločnosti. Je rozpracovaná do konkrétnych merateľných cieľov:

  • neustále zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva
  • zabezpečenie kvality produktov a služieb pre našich zákazníkov
  • udržiavanie aktívnych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky
  • zvyšovanie stabilizácie manažérstva procesov,
  • zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti zamestnancov,
  • chránenie dobrého mena spoločnosti
  • zabezpečenie ochrany životného prostredia
  • zabezpečenie bezpečnosti práce

Životné prostredie je priestor, v ktorom žijeme a dotýka sa nás všetkých. Spoločnosť OZEX Control System, s.r.o. si to uvedomuje a preto chce, aby činnosti vykonávané spoločnosťou mali minimálny dopat na životné prostredie.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci venujeme hlavnú pozornosť prevencii pred úrazmi na pracoviskách, prijímame účinné opatrenia na ich odstránenie, vytvárame bezpečné a sociálne prostredie pre zamestnancov.

Systém manažérstva kvality vedenie spoločnosti považuje za neoddeliteľnú súčasť systému riadenia celej spoločnosti. Uvedené princípy sú pre každý rok rozpracované do konkrétnych Cieľov kvality.

Pre zabezpečenie uvedených princípov konateľ spoločnosti sa zaväzuje podporovať aktivity smerujúce k ich dosiahnutiu.
V Prešove, dňa: 10.2.2017

Ing. Peter Čerenský
Ing. Ján Čerenský
Konatelia spoločnosti
OZEX Control System, s.r.o.