Vector Pilot V3R3

Každá nová verzia softvéru Vector Pilot pomáha zvýšiť výkon a efektivitu vašej výroby. Kombinácia softvéru Vector Pilot a našich servisných služieb vám dáva záruku neustálej pridanej hodnoty a umožní zefektívnenie vašich výrobných procesov.

Vector Pilot V3R3 ako vstup od Priemyslu 4.0

Pre kontinuálne zlepšovanie a optimalizáciu, nová verzia Vector Pilota exportuje a bezpečne centralizuje na cloude rôzne údaje generované rezacími zariadeniami. Zariadenie sa tak stáva plne kompatibilné so štandardami Priemyslu 4.0 a IoT (Internet of Things) štandardami.
Lectra tak bude môcť využívať tieto exportované a samozrejme dobre zabezpečené údaje na nepretržitý vývoj nových cloudových a digitálnych riešení, čo umožní užívateľom výrazne zlepšiť výrobné procesy a výsledky dosiahnuté vo výrobe 4.0.
Vector Pilot V3R3 je vstupnou bránou pre prístup k dátovým službám. Ako prvá z nich je služba:

Vector Dashboard


Nové funkcie

Rozšírené možnosti konfigurácie brúsenia
Brúsenie je kľúčový parameter presného rezania. Preto spoločnosť Lectra venuje tomuto parametru vysokú pozornosť. V3R3 umožňuje použitie niekoľkých druhov brúsnych pások s rôznou zrnitosťou pre rôzne typy čepelí nožov.
Lectra vyvinula a otestovala optimálne nastavenia ostrenia pre každú kombináciu:

  • brúsnych pások (zrnitosť 36, 60, 80, 120, 150)
  • typu čepele
  • silu brúsenia

Pre zákazníkov, ktorí používajú vlastné parametre brúsenia, je možné používané nastavenia preniesť do novej verzie, takže ich budú môcť používať aj naďalej.

Presnejšie rezanie kruhových otvorov pomocou noža
Lectra vyvinula vysoko kvalitný systém vŕtania pomocou vymeniteľných kruhových vrtákov. Napriek tomu môžu nastať situácie, kedy je nutné vyrezať kruhový otvor pomocou noža. V novej verzii Vector Pilota sme preto vylepšili presnosť rezania kruhových otvorov pomocou noža, aby tvar a veľkosť kruhu boli presné a dosiahnutý výsledok bol rovnaký ako pri použití vrtáku.

Ak začalo rezanie dielu, vždy bude dokončené (okrem núdzového zastavenia)
Pre zníženie počtu chybových dielov, Vector Pilot V3R3 pokúka možnosť vždy dokončiť akýkoľvek diel, ktorého rezanie bolo začaté, aj keď operátor zastaví rezanie uprostred polohy (s výnimkou núdzového zastavenia).
Keď sa rezanie znova spustí, nebude potrebné znova pokračovať uprostred dielu a teda zaniká riziko vzniku chybného rezu.

Automatický posun polohy na odoberací pás
Pre zvýšenie automatizácie práce operátora Vector Pilot V3R3 môže po dokončení rezania automaticky posunúť polohu do odoberacieho priestoru. To šetrí operátorovi čas na vykonanie posunu pásu a nepriamo tak zvyšuje produktivitu.

Vizuálne alebo zvukové upozornenie pred ukončením rezania polohy
Nová verzia ponúka možnosť zvukového alebo vizuálneho upozornenia pre operátora, že rezanie polohy je takmer dokončené. Pre operátora to môže byť informácia, že je čas pripraviť ďalšiu polohu a môžu sa tak znížiť prestoje počas výroby.
Táto funkcia je dostupná len pre “HighPly” Vectory (výška komprimovanej nálože od 5 cm). Vector nie je vybavený zvukovým ani zobrazovacím zariadením pre tento účel. Zákazníci musia pripojiť vlastné zariadenie. Na Vectoroch iX6 a iX9 môžu byť ako zobrazovanie jednotky použiťé svetelné indikátory na komíne.

Zmena mierky dielov na konci rezania
Funkcia pre zmenu mierky (“scaling”) v Pilote už existuje. Verzia V3R3 rozširuje túto funkciu aj na dĺžku materiálu.
V prípade, že dĺžka nálože je neočakávane kratšia ako je potrebné na dokončenie vyrezania polohy, je možné použiť mierku na zmenšenie nevyrezaných dielov v určenom limite (ak je táto možnosť povolená).

Definovanie častí kontúr dielov v Modarise, ktoré nemajú byť rezané
Pre viacero dôvodov môže byť užitočné nerezať niektoré časti kontúr dielov (napríklad diely sú polohované na okraji polohy alebo dva diely zdieľajú spoločný rez).
V Modarise (od verzie V8R2) je možné definovať časti dielu, ktoré nemajú byť vyrezané a Vector Pilot ich nebude rezať.

 

Kontaktovať

Mám záujem onovú verziu

Komentáre vypnuté